จองกิจกรรมค่าย

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ตบลแสมสาร อเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

 
กิจกรรมค่ายสร้างจิตสนึกอนุรักษ์ทรัพยากรทะเล

            กิจกรรมค่ายสร้างจิตสานึกอนุรักษ์ทรัพยากรทะเล จัดขึ้นเพื่อการเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติ สาหรับผู้ที่มีระยะเวลาจากัด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ และ การศึกษาธรรมชาติที่เกาะแสมสาร โดยมีการพักค้างคืนที่พิพิธภัณฑ์ คืน และได้เนื้อหาสาระทางวิชาการในรูปแบบของบันทึกความทรงจซึ่งเป็นการบันทึกความรู้ที่ได้จากการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ตามหัวข้อที่กำหนดให้ พร้อมการจดเพิ่มเติมในส่วนที่มีความสนใจเป็นพิเศษ 

            นอกจากนั้นยังได้ศึกษาทรัพยากรธรรมชาติเกาะแสมสารโดยมีวิทยากรจากพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทยเป็นผู้ให้คาแนะนาและนาชมระบบนิเวศทางทะเลทั้งบนบกและในน้า เช่น การศึกษาระบบนิเวศป่าไม้ บริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และพื้นที่ศึกษาทดลองปลูกพรรณไม้ป่าชายเลน รวมทั้งระบบนิเวศบริเวณแนวปะการัง ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละครั้งควรมีจำนวนไม่เกิน 70 คน เพื่อเป็นการรักษาระบบนิเวศทางทะเล และความเหมาะสมในการดูแล อนวยความสะดวก ในการพักค้างและการเรียนรู้

  • "ค่ายสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรทะเล"

    ตัวอย่างกำหนดการและรายละเอียดกิจกรรม "ค่ายสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรทะเล"
    ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ค่าใช้จ่าย 790 บาท ต่อคน :
  • กิจกรรมค่ายเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติ

    กิจกรรมค่ายเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติ

    กิจกรรมค่ายเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ ชีวิต และระบบนิเวศของทรัพยากรกายภาพ และชีวภาพทางทะเล ได้แนวคิด แนวทาง ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยมีทรัพยากรธรรมชาติเป็นสื่อ ได้สัมผัส และเรียนรู้วิธีการวิเคราะห์ทรัพยากร จนเห็นคุณ และรู้ค่าของทรัพยากรธรรมชาติที่จะบังเกิดและให้ประโยชน์แก่ตน สังคม และประเทศชาติ อันจะนาไปสู่ งานศึกษาวิจัย ในระดับเยาวชนต่อไป รูปแบบของค่ายเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติ จัดสาหรับเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงระดับอุดมศึกษา โดยมีวิทยากรเป็นผู้เชียวชาญ นักวิจัย อาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งมีความเชียวชาญ ในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละครั้งควรมีจานวนไม่เกิน 7 0 คน ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ซึ่งจะมีสาระต่างๆ ในการศึกษาดังต่อไปนี้ ระบบนิเวศหาดหินและหาดทราย ระบบนิเวศแนวปะการัง ระบบนิเวศป่าชายเลน สาหร่ายและหญ้าทะเล แพลงก์ตอน ปะการัง สัตว์ในกลุ่มเอคไคโนเดิร์ม หินและซากดึกดาบรรพ์ เป็นต้น และนอกเหนือจากสาระทางวิชาการที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ ยังได้ฝึกการใช้ทักษะต่างๆ ในกิจกรรมสันทนาการเชิงวิชาการอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการฝึกทักษะทางการต่อภาพเรขาคณิต การฝึกทักษะการบันทึกความทรงจาด้วยภาพ เป็นต้น
Visitors: 52,203